PERSONAS DATU APSTRĀDE

SIA „Māju apsaimniekotājs”

Lai namu apsaimniekotājs varētu veikt savus pienākumus, tam ir jāapstrādā personas dati, piemēram, minētās personas vārds, uzvārds, dzīvesvietas adrese, tiešsaistes identifikators (e-pasts), u.c. Personas datu apstrāde dzīvojamo māju apsaimniekošanas uzņēmumā ir priekšnosacījums rēķinu par pakalpojumiem sagatavošanai un nosūtīšanai, iedzīvotāju interešu pārstāvēšanai, tai skaitā tiesā, iedzīvotāju sapulču un aptauju organizēšanai, dažādu projektu (energoefektivitātes, pašvaldības) sagatavošanai, saziņai ar iedzīvotājiem, izmantojot internetu un telefonu, u.c.

Minēto personas datu apstrādes likumība balstās uz virkni Latvijas Republikas likumdošanas aktu – likumu Par Grāmatvedību, Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumu, Dzīvokļa īpašuma likumu u.c., kā arī uz pakalpojuma līgumu ar dzīvokļu īpašnieku biedrībām.

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679, Latvijas likumdošanas aktiem un uzņēmuma iekšējām instrukcijām, personu datus SIA „Māju apsaimniekotājs” apstrādā tā, lai garantētu darbinieku un klientu tiesības uz personas datu aizsardzību.

Personu datu glabāšanas kārtība un ilgums notiek atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanas aktu prasībām (pamatā atbilstoši Latvijas Nacionālā arhīva Dokumentu un arhīvu pārvaldības ekspertu komisijas noteiktajām prasībām), kur atšķirīgiem dokumentiem ir atšķirīgi to glabāšanas termiņi. Atsevišķi personas dati tiek dzēsti un/vai iznīcināti nekavējoties, tiklīdz tie vairs nav nepieciešami un to glabāšanu neprasa spēkā esošo likumdošanas aktu prasības.

Ja persona ir devusi piekrišanu, savu personas datu apstrādei kādam noteiktam nolūkam, tai ir tiesības jebkurā brīdī šādu piekrišanu atsaukt, neietekmējot tādas apstrādes likumīgumu, kuras pamatā ir pirms atsaukuma sniegta piekrišana.

Ja persona uzskata, ka ir pārkāptas tās tiesības uz personas datu aizsardzību, personai ir tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei.